วันพุธ, มิถุนายน 26, 2019

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป โดยให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดย...เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป**...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยการเดินรณรงค์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร

ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561