เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอ ห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน ช่วยจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" เพื่อหมักเป็นปุ๋ยภายในบ้านและนำหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง...

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ชวนเชิญหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาชน ชมรม กลุ่ม คณะบุคคล ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้เด็ก ๆ ในเขตเทศบาลมาร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561