วันจันทร์, ตุลาคม 14, 2019

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล...

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดยนายไพโรจน์ สุขคำเมือง นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล นักเรียนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 เนื่องในวันยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล และได้ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกันทุกคน...

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป โดยให้กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป โดย...เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป**...

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยการเดินรณรงค์ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร