ออกตรวจการจัดเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งฯ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 28 มี.ค. 64

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มอบหมายให้ นายจิรัฏฐ์ ยารังษี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งเทศบาลฯ ออกตรวจการจัดเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งฯ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ (กปน.) ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดการเลือ กตั้งให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อบรมให้ความรู้แก่คณะกรมการประจำหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 13 หน่วยเลือกตั้ง

วันนี้ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล นำโดย จ่าสิบเอกแดนชัย สันยาว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรมการประจำหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 13 หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายณัฐวัฒน์ ชูสินธนะศักดิ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง...

กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)ประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันนี้ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอสม. ในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งและซักซ้อมการดำเนินงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอห้างฉัตร เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ - บัตรเลือกตั้งสีม่วง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว - บัตรเลือกตั้งสีชมพู สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาท เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด...

ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/