ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/2zw5xf

ตั้งจุดคัดกรอง 1 เมษายน 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ดำเนินการคัดกรอง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในสำนักงานเทศบาล โดย ณ ประตูทางเข้าสำนักงาน ฝั่งทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมีการระบุชื่อ ที่อยู่...