เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,พุทธสมาคมจังหวัดลำปาง ่,สาขาสมาคมผู้สูงอายุฯจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มี อายุ 100 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,พุทธสมาคมจังหวัดลำปาง ่,สาขาสมาคมผู้สูงอายุฯจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มี อายุ 100 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ได้แก่ นางอ้วน มาละเงิน อายุ 101 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 6 บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร...

ทรงพระเจริญ

การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่(New Normal)แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่(New Normal)แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค    ดังนี้คือ         1.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด         2.รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ 3.หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 4.ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 5.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 6.ใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ"เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่่างๆเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง ด้วยความปรารถนาดีจาก งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/2zw5xf

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/2zw5xf