ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการงานต่าง ๆ

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการงานต่าง ๆ เช่น 1.  กองคลัง -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ -  ขั้นตอนและระยะเวลาของการขอค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 2.  กองช่าง -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตก่อสร้าง / รับรองสิ่งปลูกสร้าง -  ขั้นตอนในการแจ้งซ่อมค่าไฟฟ้า 3.  สำนักปลัด -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อสอบถามและยื่นคำร้องทั่วไป -  ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์