การจัดเก็บรายได้

0

1)  การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ

ตามพระราชบัญญัติรายได้เทศบาลตำบล  พ.ศ. 2497 ได้กำหนดให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ เป็นการจัดหารายได้ให้กับเทศบาลตำบลทุกแห่ง  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลดำเนินการจัดเก็บ ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้คณะผู้บริหารนำรายได้ดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมแผนงานโครงการพัฒนา  โครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งภาษีที่ทำให้เทศบาลตำบลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ดังต่อไปนี้

1.1)  ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง
1.1.1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.1.2)  ภาษีป้าย
1.1.3)  ภาษีบำรุงท้องที่
1.1.4)  อากรฆ่าสัตว์

1.2)  จัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ  ดังนี้
1.2.1)  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.2.2)  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
1.2.3)  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1.2.4)  สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

2)  การยื่นแบบชำระภาษีประเภทต่าง ๆ

2.1)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเก็บจากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นทั้งที่ให้เช่าทำการค้า  ที่ไว้สินค้าทำประกอบการค้า  อุตสาหกรรม โดยมีหลักการปฏิบัติ  ดังนี้
2.1.1)  ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นแบบแทน  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2.1.2)  ต้องยื่นชำระภาษีภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
2.1.3)  ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกฎหมาย

2.2)  ภาษีบำรุงท้องที่
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง  หรือผู้มีกรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ
โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน โดยเทศบาลตำบล จะประกาศตีราคาปานกลางที่ดินให้ทราบทุก  4  ปี  และชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
โดยให้ปฏิบัติดังนี้
2.2.1)  ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลง  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30  วัน นับตั้งแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์
2.2.2)  ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่มและต้องระวางโทษตามกฎหมาย
2.2.3)  ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินควรตรวจสอบว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้ชำระภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มิฉะนั้นต้องร่วมรับผิดชอบภาษีค้างชำระนั้นด้วย

2.3)  ภาษีป้าย
ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน สลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ  โดยกฎหมายได้กำหนดอัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร) ตามรายละเอียดดังนี้
2.3.1)  อักษรไทยล้วน      3    บาท
2.3.2)  อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น   20  บาท
2.3.3)  ป้ายดังต่อไปนี้      40  บาท
2.3.3.1)  ไม่มีอักษรไทย
2.3.3.2)  อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
2.3.4)  ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่  ข้อความ  ภาพ  หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียเพิ่มขึ้นให้คิดอัตราตาม  1)  2)  หรือ  3)  แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
2.3.5)  ป้ายใดที่เสียภาษีต่ำกว่า  200  บาท  ให้เสีย  200  บาท

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่