วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

0

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน”

พันธกิจ

 • ภารกิจหลักที่  1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดมลพิษ
 • ภารกิจหลักที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอแก่การเกษตร
 • ภารกิจหลักที่  3  พัฒนาและสิ่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที
 • ภารกิจหลักที่  4 พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
 • ภารกิจหลักที่  5  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร  การให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินและวางแผนการพัฒนา

จุดมุ่งหมาย GOALS

 1.  มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่ดี ปลอดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ด้อยโอกาส เด็ก  ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์  ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา คือ  การที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป
 5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง”
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริการภายในเทศบาลตำบล    ห้างฉัตรแม่ตาล ให้สามารถบริการประชาชนด้วยความประทับใน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบริการให้แล้วเสร็จในจุดที่ให้บริการ One Stop Service

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 • ยุทธศาสาต์ที่  1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสาต์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • ยุทธศาสาต์ที่  3  การพัฒนาสังคม
 • ยุทธศาสาต์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ยุทธศาสาต์ที่  5  การบริหารและพัฒนาองค์กร

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่