กองคลัง

0

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานพัฒนารายได้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานรับจดทะเบียนพาณิชย์ งานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียม

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่